STATUTUL ACTUALIZAT AL ASOCIAŢIEI

”SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE“

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ, AFILIERI

In temeiul prevederilor O.G. nr. 26/2000, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanntei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, a hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei din data de 10.03.2012 si respectiv 07.06.2013,

s-a hotarat actualizarea statutului Asociatiei “Societatea Romana de Dermatologie”

1. Denumirea

1. Denumirea asociaţiei este ”SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE“ (în cele ce urmează, ”Asociaţia” sau ”SRD”).

2. Toate documentele emise de Asociaţie vor purta denumirea, forma juridică, sediul social şi numărul de ordine din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi re sediul Asociaţia.

3. SRD este succesoarea Societăţii Române de Dermatologie şi Sifiligrafie, fondată în anul 1929 de către Prof. Dr. Ştefan Gheorghe Nicolau şi a Societăţii de Dermatologie, constituită în anul 1959 şi afiliată Uniunii Societăţii de Ştiinţe Medicale.

2. Forma juridică

1. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, înfiinţată şi desfăşurându-şi activitatea în calitate de organizaţie medicală autonomă, profesională, având un caracter ştiinţific şi educaţional, apolitic şi non-profit, reunind persoane cu pregătire medicală universitară (medici, biologi, biochimisti), care activează în domeniul dermatologiei şi/sau venerologiei, precum şi persoane care se bucură de recunoaştere profesională sau ştiinţifică şi care manifestă un interes deosebit faţă aceste domenii medicale şi faţă de activitatea SRD.

2. Asociaţia funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aşa cum acest act normativ a fost modificat până în prezent şi în conformitate cu prevederile acestui statut (”Statutul”).

3. Sediul

1. Sediul Asociaţiei este în Municipiul Bucureşti, str. Ionel Perlea nr. 10, Sector 1.

2. Sediul poate fi mutat în alte localităţi din România în baza hotărârii adunării generale a membrilor SRD, adoptată în conformitate cu prevederile acestui Statut şi prin înregistrarea menţiunilor corespunzătoare atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în circumscripţia căreia se află sediul iniţial cât şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în circumscripţia căreia se află noul sediu.

3. Asociaţia îşi poate constitui filiale şi sucursale, prin hotărârea adunării generale a membrilor SRD, adoptată în conformitate cu prevederile acestui Statut.

4. Filialele vor putea încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de Asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Filialele vor putea încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei .

5. Sucursalele vor fi structuri teritoriale fără personalitate juridică şi vor desfăşura activităţile date în competenţa lor de către Asociaţie.

4. Durata

1. Durata de funcţionare a Asociaţiei este nelimitată.

5. Afilieri

1. SRD va decide in mod liber oportunitatea afilierii la diferite organisme interne sau internationale, aceasta decizie urmand sa se ia de catre Adunarea Generala a SRD.

Se va decide in Adunarea Generala atat afilierile nationale cat si cele internationale

 

CAPITOLUL II

SCOPUL ASOCIAŢIEI. OBIECTUL DE ACTIVITATE

6. Scopul Asociaţiei

1. În general, scopul Asociaţiei constă în creşterea performanţei medicale în domeniul dermatologiei şi al venerologiei şi apărarea valorilor şi intereselor acestei comunităţi medicale.

2. În particular, Asociaţia urmăreşte:

• promovarea cercetării ştiinţifice, educaţiei şi instruirii profesionale în domeniul patologiei cutanate şi veneriene;

• colaborarea cu institutele de învăţământ superior medical şi din domenii înrudite, în vederea formării şi perfecţionării unor specialişti cu o înaltă pregătire profesională;

• contribuire la perfecţionarea, modernizarea şi reforma asistenţei medicale în domeniul dermatovenerologiei;

• ridicarea nivelului profesional şi ştiinţific al membrilor săi; şi

• ridicarea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ştiinţifice, precum şi protejarea activităţilor tuturor membrilor Asociaţiei, atât pe plan intern cât şi internaţional.

3. Pentru realizarea scopului său, Asociaţia îşi propune următoarele obiective:

• elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale în probleme de ordin general;

• colaborarea cu alte instituţii profesional-ştiinţifice, institute de cercetare, din ţară şi străinătate, în scopul asigurării sănătăţii publice şi prevenirii bolilor transmisibile; şi

• derularea unor activităţi publicistice de specialitate.

7. Obiectul de activitate al Asociaţiei

1. Asociaţia va desfăşura, inter alia, următoarele activităţi:

• organizează, în ţară, congrese naţionale, conferinţe, consfătuiri, simpozioane şi participă, prin delegaţii săi, la congresele internaţionale şi la orice alte manifestări ştiinţifice;

• organizează şedinţe de comunicări şi referate ştiinţifice şi publică lucrări în revistele de specialitate;

• organizează, împreună cu sectoarele de resort, cursuri de specializare sau perfecţionare sau studii documentare în ţară şi străinătate; programe științifice și de cercetare

• obţine şi acordă burse în ţară şi străinătate;

• acordă premii şi distincţii pentru activitate profesional-ştiinţifică deosebită;

• se afiliază la organizaţii internaţionale de profil şi colaborează cu societăţi sau asociaţii similare din alte ţări;

• editează, publică şi difuzează prin mijloace proprii sau pe bază de colaborare: cărţi, reviste, lucrări de specialitate, materiale publicitare, documentaţii, traduceri din şi în limba română etc.; şi

• colaborează cu Ministerul Sănătăţii în activitatea de ocrotire a sănătăţii în domeniul specialităţii dermatovenerologice precum şi cu oricare alte instituţii de cercetare ştiinţifică, instituţii de învăţământ superior, instituţii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, entităţi politice, comunităţi şi lideri locali, din România sau din alte ţări, precum şi cu organisme şi organizaţii internaţionale.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAŢIEI

8. Dobândirea calităţii de membru

1. Calitatea de membru al SRD va putea fi dobândită prin solicitare scrisă, adresată secretarului SRD, care va prezenta cererile Consiliului Director al SRD, inclusiv în format electronic, în vederea aprobării şi determinării categoriei în care candidatul să fie inclus.

2. Candidaţii vor accepta şi vor respecta regulile instituite cu privire la calitatea de membru SRD, aşa cum sunt prevăzute în Statut sau în orice alte regulamente şi reguli stabilite din când în când de organele Asociaţiei.

3. Primele 12 luni de la momentul dobândirii calităţii de membru SRD vor fi considerate o perioadă de probă, membrul urmând a deveni eligibil începând cu cel de-al doilea an consecutiv de apartenenţă la Asociaţie.

4. Numărul membrilor este nelimitat, neputând însă a fi mai mic de 3 (trei). Registrul membrilor SRD va fi ţinut la zi prin grija Secretarului General.

9. Categorii de membri

1. Asociaţia este constituită din următoarele categorii de membri:

1. Membri simpli

Din această categorie poate face parte orice persoană cu studii superioare care (i) manifestă interes în legătură cu domeniile medicale de specialitate în care activează SRD, (ii) aderă la scopul şi principiile Asociaţiei, şi care (iii) este acceptată de către Consiliul Director potrivit prevederilor Art. 8.1 de mai sus.

Membrii asociaţi vor achita o taxă de membru redusă.

Membrii asociaţi nu vor fi îndreptăţiţi să voteze si nu sunt eligibili pentru funcţii în Consiliul Director al SRD.

2. Membri titulari

Calitatea de membru titular o pot dobândi persoanele cu pregătire universitară medicală (medici, biologi, biochimisti), specialişti în domeniul dermatologiei şi/sau venerologiei, precum şi persoanele care deţin titlul de doctor în medicină, specialitatea dermatologie – venerologie şi/sau domenii asociate biologiei cutanate şi care sunt implicaţi permanent în studierea fenomenelor medicale ce fac obiectul activităţii SRD.

Membrii titulari vor fi îndreptăţiţi să voteze şi sunt eligibili pentru calitatea de membri ai Consiliului Director.

3. Membri juniori

Din această categorie pot face parte medici rezidenţi sau doctoranzi în medicină, în perioada de formare pentru specialitatea dermatologie – venerologie.

Un membru junior va putea deveni membru titular în eventualitatea în care va furniza dovada formală a definitivării rezidenţiatului şi a obţinerii calităţii de medic specialist sau doctor în medicină. Membrii juniori au opţiunea de a rămâne în această categorie şi după obţinerea specializării, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Membrii juniori vor achita o taxă de membru redusă.

Membrii juniori vor fi îndreptăţiţi să voteze dar nu sunt eligibili pentru calitatea de membri ai Consiliului Director.

4. Membri retraşi din activitate

Această categorie de membri este deschisă foştilor membri titulari care s-au retras din activitatea profesională (i.e. au împlinit vârsta de 65 de ani, respectiv s-au retras din practicarea profesiei). Totuşi, membrii titulari care ajung la vârsta de 65 de ani şi/sau care se retrag din practicarea profesiei îşi pot menţine calitatea de membru titular, precum şi toate drepturile şi obligaţiile, la exclusiva lor apreciere.

Toţi membrii care vor alege să devină membri retraşi din activitate vor achita o taxă de membru redusă şi vor păstra dreptul de vot, dar nu vor fi eligibili pentru calitatea de membru al Consiliului Director.

5. Membri susţinători

Membri susţinători sunt persoane sau organizaţii care contribuie sau sprijină, inclusiv material, realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Membrii susţinători nu vor fi îndreptăţiţi să voteze şi nu sunt eligibili pentru calitatea de membri ai Consiliului Director.

6. Membri de onoare

Membri de onoare pot fi personalităţi profesionale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate, care se bucură de o reputaţie şi o recunoaştere generală în cadrul comunităţii ştiinţifice şi care au contribuit sau contribuie la dezvoltarea domeniului dermatovenerologic.

Calitatea de membru de onoare se dobândeşte în urma recomandării a cel puţin doi membri titulari, prin aprobarea Consiliului Director și validarea de către Adunarea Generală.

Membrii de onoare vor fi scutiţi de achitarea taxei de membru şi a taxei de participare la orice manifestare organizată sub egida SRD si vor fi îndreptăţiţi să voteze.

10. Drepturile şi obligaţiile membrilor SRD

1. Adiţional faţă de drepturile specifice prevăzute mai sus, membrii Asociaţiei, indiferent de categoria din care fac parte, au următoarele drepturi generale:

(a) să participe la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

(b) să aibă acces la mijloacele de informare ale Asociaţiei;

(c) să participe la toate manifestările Asociaţiei

(d) să-şi exprime în mod liber opinia privind activitatea Asociaţiei.

2. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

(a) să participe la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei așa cum au fost propuse și agreate de către Consiliul Director sau Adunarea Generală

(b) să respecte prevederile acestui Statut;

(c) să respecte etica şi deontologia medicală;

(d) să se preocupe constant de perfecţionarea competenţei profesionale şi ştiinţifice; şi

(e) să achite cu regularitate şi în termenul stabilit cotizaţia anuală.

(f) Să nu desfășoare activități concurente cu cele ale Asociației, fără informarea și acordul prealabil al acesteia (Consiliul Director și Adunarea Generală)

(g) Să nu aducă prejudicii imaginii și intereselor Asociației

Nerespectarea acestor obligaţii poate conduce la excluderea membrului în cauză, conform Art. 12 de mai jos.

11. Suspendarea calităţii de membru

1. În cazul în care un membru nu îşi îndeplineşte, până cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, obligaţia de a achita cotizaţia anuală de membru, calitatea acestuia de membru, precum şi toate drepturile aferente, vor fi suspendate de drept, fără punere în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă. Măsura suspendării va fi ridicată de îndată ce membrul va fi achitat integral sumele datorate, toate drepturile urmând a-i fi restabilite cu efect imediat, cu excepţia dreptului de a vota și de a fi ales.

2. Astfel, în cazul în care orice membru nu achită integral sumele datorate SRD până cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, dreptul său de vot în cadrul adunării generale a SRD nu va putea fi exercitat pe durata anului calendaristic respectiv, indiferent de chestiunea supusă votului.

12. Încetarea calităţii de membru

1. Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

(a) prin deces;

(b) prin renunţare, adresată în scris Consiliului Director;

(c) în cazul membrilor titulari şi membrilor juniori, prin încetarea licenţei de liberă practică medicală sau a statutului de medic specialist, cu excepţia cazului în care o asemenea încetare este determinată de varsta sau boala, sau a reputaţiei de om de ştiinţă;

(d) prin excludere, aprobată prin hotărârea Consiliului Director; sau

(e) prin încetarea calificării în una din categoriile menţionate la Art. 9 de mai sus.

2. Excluderea unui membru are loc în situaţia în care acesta încalcă dispoziţiile legii, ale acestui Statut sau ale regulamentelor de ordine interioară adoptate de SRD.

3. Consiliul Director se poate autosesiza sau poate fi sesizat de alte organe ale Asociaţei ori de alţi membri în legătură cu orice abatere disciplinară a unui membru, abatere care este de natură a atrage excluderea membrului respectiv.

4. Excluderea este dispusă de către Consiliul Director prin votul a cel puţin 2/3 din membrii Consiliului Director prezenți la ședința Consiliului Director legal constituită.

5. Membrul a cărei excludere se cere, trebuie informat cu 14 zile înainte de data întrunirii Consiliului Director la care se va discuta excluderea, acesta fiind îndreptăţit a se prezenta personal şi de a fi asistat pentru audieri.

Art. 12.1 Sancțiuni

Se acordă următoarele sancțiuni prin votul a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului Director prezenți la ședința legal constituită:

– Mustrare

– Vot de blam – în urma votului de blam se retrage dreptul de vot și de a fi votat în anul curent și anul următor.

– Excludere

Va fi o singură sancțiune. Ordinea nu este obligatorie.

CAPITOLUL IV

ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

13. Adunarea Generală

1. Asociaţia este condusă de adunarea generală a membrilor SRD cu drept de vot (“Adunarea Generală”). Deciziile sale, adoptate potrivit legii şi Statutului, sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei şi pentru Consiliul Director.

2. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, cu ocazia Congresului Naţional Anual sau Conferinţei, nu mai târziu însă de 18 luni de la data ultimei Adunări Generale în sesiune ordinară. Ori de câte ori este necesar, Adunarea Generală se poate întruni în sesiune extraordinară.

3. Adunarea Generală are, printre altele, următoarele atribuţii principale:

1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

3. aprobarea raportului Consiliului Director;

4. alegerea preşedinţilor şi a membrilor Consiliului Director;

5. alegerea şi revocarea comisiei de cenzori sau a membrilor comisiei de cenzori;

6. înfiinţarea de filiale şi sucursale;

7. modificarea actului constitutiv şi a statutului;

8. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

9. validarea salariilor personalului angajat şi indemnizaţiilor personalului cu atribuţii de conducere (dacă este cazul) se face de către Consiliul Director.

10. stabilirea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale de membru se face de către Consiliul Director

11. conferirea calităţii de membru de onoare al Asociaţiei; şi

12. îndeplinirea oricăror alte atribuţii stabilite prin lege.

4. Adunarea Generală a membrilor se convoacă, în sesiune ordinară, în scris, cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de întrunirea acesteia, prin poştă, e-mail sau publicare pe site-ul Internet al SRD, convocatorul menţionând data exactă, locul şi proiectul ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale.

5. Adunarea Generală se convoacă în sesiune extraordinară, în scris, ori de câte ori este necesar, cu cel puţin 14 (paisprezece) zile înainte de data stabilită pentru ţinerea ei, de către Secretarul General, la cererea scrisă a majorităţii membrilor Consiliului Director sau a cel puţin 1/5 din numărul membrilor SRD cu drept de vot. Pentru chestiuni de urgenţă, Adunarea Generală va putea fi convocată în şedinţă extraordinară de către Preşedinte. În cazul în care Președintele se află în incapacitate de a convoca ședința extraordinară aceste atribuții îi revin Secretarului General.

6. Adunarea Generală este statutar constituită în cazul participării la şedinţa adunării a unui număr de membri egal cu jumătate plus unul din numărul total de membri. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, a doua şedinţă va fi legal ţinută indiferent de numărul membrilor prezenţi. Prin convocatorul primei şedinţe a Adunării Generale se vor stabili şi coordonatele (data, ora, locul) celei de-a doua şedinţe.

7. Atât la prima cât şi la a doua convocare, Adunarea Generală va decide cu privire la orice chestiuni prin votul reprezentând majoritatea absolută a membrilor cu drept de vot prezenţi sau reprezentaţi în adunare. Cu titlu de excepţie, Adunarea Generală va decide asupra modificării acestui Statut prin votul reprezentând ½ din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi sau reprezentaţi în adunare. Votul poate fi exprimat şi prin mandatar cu procură autentică.

8. Membrii SRD vor putea vota prin poșta în condiții de urgență stabilite de către Consiliul Director, votul exprimat astfel trebuie să conțină semnătură, parafă, data, etc. Votul astfel exprimat va fi luat în considerare inclusiv la determinarea cvorumului.

9. Sedinţele Adunărilor Generale vor fi prezidate de Preşedintele sau, în cazul absenţei acestuia, de către Secretarul General, persoana care prezidează Adunarea dobândind astfel calitatea de Preşedinte al Adunării Generale. Secretarul General sau, în cazul absenţei, unul dintre Ofiţerii Consiliului Director desemnat în acest sens de Preşedintele Adunării Generale, va verifica lista de prezenţă a membrilor şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de Statut pentru ţinerea Adunării Generale, acesta dobândind calitatea secretar tehnic al Adunării Generale.

10. Secretarul executiv al Adunării Generale întocmeşte procesul – verbal al Adunării Generale, în care vor fi consemnate îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul Adunării Generale, membrii prezenţi sau reprezentanţi prin intermediul votului prin corespondenţă, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea membrilor, declaraţiile făcute de aceştia în şedinţă. Procesul – verbal va fi semnat de către Preşedintele Adunării Generale, şi de către Secretarul general. Procesului verbal îi vor fi anexate listele de prezenţă a membrilor. Procesul – verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale.

11. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Votul secret va fi obligatoriu pentru alegerea unui membru al Consiliului Director și a Președintelui, respectiv al Comisiei de Cenzori. Pentru revocare votarea se va face prin vot deschis. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii inclusiv pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.

12. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. Toate hotărârile Adunării Generale vor fi publicate pe site-ul SRD în zona cu parolă (destinată doar membrilor SRD)

14. Consiliul Director

1. Consiliul Director asigură conducerea activităţii curente a Asociaţiei şi punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi este format din 25 de membrii titulari, inclusiv Presedintele , aleşi pe o perioadă de 4 (patru) ani de către Adunarea Generală.

2. Alegerile pentru Preşedinte vor avea loc în cadrul Adunării Generale, o dată la 4 (patru) ani, iar mandatul acestuia va avea o durata de 4 ani. Numarul maxim de mandate pe care le poate detine un Presedinte va fi de 2 (doua).

3. Consiliul Director este condus de următorii Ofiţeri:

• 1 (un) Preşedinte;

• 1 (un) Trezorier;

• 1 (un) Secretar General.

4. Un membru al Consiliului Director nu poate deţine simultan două sau mai multe calităţi în cadrul Consiliului.

5. Alegerea membrilor Consiliului Director şi a Preşedintelui se face prin vot uninominal, în baza candidaturilor depuse de membrii titulari.

6. Candidaturile şi CV-urile pentru calitatea de membru al Consiliului Director şi de Preşedinte al Asociaţiei vor fi înaintate Secretarului General în termenul stabilit de către Consiliul Director și publicat pe site-ul Asociației care va rămâne pe site 30 de zile împreună cu o declaraţie de interese, prin care se vor preciza toate calităţile şi/sau poziţiile deţinute de candidat în societăţi, asociaţii sau instituţii având interese/scopuri similare sau concurente intereselor/scopurilor Asociaţiei, precum şi orice alte situaţii care ar putea genera un conflict de interese. CV-urile vor menţiona în mod explicit dacă un candidat face parte din alte asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau similar. Declaraţiile de interese şi CV-urile persoanelor care candidează pentru Consiliul Director vor fi afişate pe site-ul SRD. Candidaturile astfel prezentate vor fi supuse validării de către Consiliul Director, care le va aproba / respinge prin vot deschis. În măsura în care candidatura este considerată eligibilă, va fi comunicată Adunării Generale.

7. Membrul titular care îşi depune candidatura pentru Consiliul Director va fi eligibil numai în cazul îndeplinirii următoarelor condiţii, în mod cumulativ:

• participă la îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei așa cum au fost propuse de către Consiliul Director și Adunarea Generală, şi conform statutului și reglementărilor interne ale Consiliului Director și Adunării Generale.

• Să nu aibă vot de blam în ultimii 2 ani

• Nu acționează împotriva hotârîrilor și deciziilor Asociației stabilite de către Consiliul Director și/sau Adunarea Generală

8. Adunarea Generală votează prin completarea formularelor de vot. Se stabileşte pentru fiecare candidat la calitatea de membru al Consiliului Director numărul de voturi primite, urmând a fi desemnaţi aleşi candidaţii situaţi pe primele 24 de locuri. Preşedinte va fi desemnat candidatul care primeşte cele mai multe voturi pentru această calitate, în temeiul unui formular de vot separat.

Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Director vor fi secrete, iar membrii Consiliului Director vor semna acord de confidențialitate

Membrii Consiliului Director care au lipsit motivat pot primi, la cerere, Procesul Verbal al ședinței. Înainte de consultarea Procesului Verbal aceștia trebuie să semneze un acord de confidențialitate.

La 4 absențe din partea unui membru al Consiliului Director de la sedințele anuale, se va recurge la eliminarea acestuia din Consiliul Director și retragerea dreptului de a fi votat la următoarele alegeri.

9. Ofiţerii Consiliului Director (cu excepţia Presedintelui) vor fi aleşi de către membrii Consiliului Director prin vot cu majoritate de voturi. Durata mandatului Ofiţerilor Consiliului Director va fi de 4 ani.

10. În cazul în care încetează calitatea de membru a unui membru din Consiliul Director, va fi reales un nou membru, cu respectarea procedurii prevăzute mai sus.

11. În cazul încetării mandatului Preşedintelui inainte de expirarea duratei acestuia, funcţia va fie preluată de către Secretarul General, urmând ca în prima şedinţă a AGA să se ia hotărârea organizarii unor eventuale alegeri anticipate pentru perioada din mandat rămasă, iar în cazul incetarii mandatului Secretarului General şi/sau al Trezorierului – Presedintele va numi un interimar până la prima şedinţă a Consiliului Director.

12. Asociaţia va fi reprezentată în raporturile cu terţii, persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, prin semnătură conjunctă a Preşedintelui şi a oricărui alt Ofiţer al Consiliului Director. În absenţa Preşedintelui, prerogativele sale vor fi exercitate de catre Secretarul General. Consiliul Director poate împuternici terţe persoane pentru încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei.

13. Consiliul Director are următoarele atribuţiuni:

• Stabilește, indicând data, ora şi locul la care se va ţine Adunarea Generală

• coordonează activitatea curentă a Asociaţiei;

• răspunde în faţa Adunării Generale pentru activitatea desfăşurată;

• prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

• propune Comisia de cenzori pentru controlul activităţii financiar-contabile a Asociaţiei;

• stabileşte atribuţiile şi salariile personalului angajat, recompense, indemnizaţii pentru funcţiile de conducere în limita fondurilor aprobate;

• stabileşte şi aprobă colaborarea cu ministere, persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate;

• aprobă primirea şi excluderea de membri și sancțiunile în condiţiile acestui Statut;

• aprobă împuterniciri speciale;

• valideaza salariile personalului angajat şi indemnizaţiilor personalului cu atribuţii de conducere (dacă este cazul).

• stabileste taxa de înscriere şi cotizaţia anuala de membru

• decide încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

• propune Adunării Generale modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv; şi

• exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor stabilite prin Statut.

14. Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la iniţiativa Preşedintelui, iar în absenţa acestuia, a Secretarului General ori a Trezorierului. Convocarea pentru întrunirea Consiliului Director va fi transmisă membrilor cu cel puţin 15 (cinci spre zece) zile înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi.

15. Consiliul Director se întruneşte în mod valabil în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii săi.

16. Consiliul Director va decide prin votul reprezentând majoritatea membrilor prezenţi. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Director vor consemna numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesele – verbale se semnează de către Preşedinte, şi de către Secretarul General şi se păstrează, prin grija Secretarului General, in registrul Asociației

17. Pentru desfăşurarea continuă şi în bune condiţii a activităţii SRD, Preşedintele poate să transmită mandatul pe o perioadă limitată Secretarului General sau Trezorierului, cu precizarea în scris a limitelor acestui mandat.

18. Secretarul General al SRD are urmatoarele atributii:

– ţine evidenţa membrilor şi asigură problemele organizatorice ale societăţii;

– pregăteşte împreună cu Preşedintele şedinţele consiliului director şi AGA;

– organizează împreună cu preşedintele toate manifestările interne sau internaţionale care se desfăşoară sub egida societăţii;

– propune spre aprobare, cu avizul preşedintelui, manifestările ştiinţifice şi programul lor de desfăşurare,

– asigură colaborarea cu alte societăţii naţionale şi internaţionale, cu persoane fizice şi juridice;

– primeşte toate documentele trimise societăţii, pe care le prezintă preşedintelui,

– stabileşte împreună cu preşedintele fragmente ale procesului verbal al şedinţelor care conţin date necomunicabile public şi apoi trimite restul spre publicare pe site prin intermediul secretariatului;

– primeşte din partea preşedintelui documente pe care le trimite prin site-ul societăţii cu ajutorul secretarului executiv;

– asigură sincronizarea comisiilor.

19. Trezorierul asigură îndeplinirea următoarelor operaţiuni generale:

• gestionarea activităţii curente;

• elaborarea strategiei de folosire a fondurilor conform normelor legale; şi

• elaborează și prezintă anual raportul fiscal către Consiliul Director și Adunarea Generală

20. Trezorierul are următoarele atribuţii specifice:

• elaborează şi supune spre aprobare regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei către Consiliul Director şi Adunarea Generală;

• întocmeşte statul de funcţiuni al personalului salariat şi îl supune spre aprobare Consiliul Director;

• asigură operativ colaborarea cu instituţiile, organizaţiile şi persoanele fizice şi juridice;

• propune, angajează şi desface contractele de muncă al personalului cu avizul Consiliului Director

• aduce la îndeplinire orice alte atribuţiuni date în competenţa sa de către Consiliul Director.

21. Consiliul Director poate înfiinţa şi desfiinţa comitete şi revoca persoanele aflate la conducerea acestora. Comitetele vor fi conduse de către o persoană desemnată de Consiliul Director, care va fi însărcinată cu întocmirea rapoartelor privind activitatea desfăşurată de comitetul din subordinea sa. Rapoartele de activitate vor fi prezentate în cadrul întrunirilor Consiliului Director.

22. Aceste comitete vor fi: (dacă este cazul)

• Comitetul de etică;

• Comitetul pentru monitorizarea alegerilor;

• Comitetul ştiinţific (granturi, revistă, cercetare);

• Comitetul de Redacţie al Revistei Române de Dermatologie; şi

• Orice alte comitete pe care le decide Consiliul Director periodic.

15. Comisia de cenzori

1. Controlul financiar intern se realizează de către o comisie de cenzori alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

2. Comisia de cenzori asigură verificarea activităţii financiare şi a integrităţii patrimoniului Asociaţiei.

3. Comisia de cenzori este aleasă de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani, cu drept de realegere. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil. Cenzorul poate fi o persoană din afara Asociaţiei.

4. Membrii comisiei de cenzori au următoarele atribuţii:

• verifică activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei, modul în care este administrat patrimoniului acesteia, verifică concordanţa existentă între bugetele aprobate şi cheltuielile efectuate;

• întocmesc rapoarte anuale/trimestriale pe care le prezintă Consiliului Director, raportul anual asupra Bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei;

• pot participa, la şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director, fără drept de vot;

• îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director.

5. Cenzorii pot primi o indemnizaţie pentru activitatea depusă, potrivit hotărârii Consiliului Director.

6. Nu pot avea calitatea de cenzori:

• membrii Consiliului Director; şi

• persoanele care primesc în aceeaşi perioadă, sub orice formă un salariu sau o indemnizaţie de la Asociaţie pentru alte funcţii decât aceea de cenzor.

 

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei a fost în valoare de 200 RON şi a fost vărsat integral în numerar.

2. Întregul patrimoniul curent al Asociaţiei va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei.

3. Patrimoniul SRD va fi constituit din:

• cotizaţia pentru deţinerea calităţii de membru SRD;

• donaţii şi alte liberalităţi;

• sponsorizări și parteneriate

• cotizaţia pentru obţinerea calităţii de membru SRD;

• taxe provenind din organizare de manifestări cu caracter ştiinţific şi de specialitate;

• venituri din activităţi editoriale;

• dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;

• credite şi împrumuturi;

• orice alte venituri sporadice sau permanente provenite din activităţile întreprinse de Asociaţie.

4. În scopul obţinerii sau completării resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor sale, Asociaţia poate sprijini, cu respectarea prevederilor legale în materie, înfiinţarea unor societăţi comerciale a căror activitate nu contravine obiectivelor sale, şi ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.

5. Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociaţie, precum şi orice alte titluri de proprietate ale acesteia, vor putea fi valorificate, cu respectarea prevederilor legale în materie, prin vânzare, închiriere, concesionare etc., iar veniturile obţinute din aceste operaţiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea scopurilor Asociaţiei.

6. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al Asociaţiei.

7. Veniturile realizate de către Asociaţie urmează a fi dedicate exclusiv scopurilor sale, enunţate la Capitolul II din acest Statut.

8. Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:

• salarii şi adaosuri la salarii;

• indemnizaţii, prime şi premii;

• procurări de rechizite şi imprimate de birou;

• chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

• cazare, masă, transport;

• editarea şi publicarea Revistei Române de Dermatologie; şi

9. orice alte cheltuieli în legătură cu desfăşurarea curentă a activităţii Asociaţiei

10. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de Adunarea Generală.

11. Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

12. Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

13. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

 

CAPITOLUL VI

ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ

1. Activitatea publicistică se realizează, în principal, prin editarea Revistei Române de Dermatologie.

2. Comitetul de redacţie este format din redactorul şef, secretarul de redacţie şi din membrii colegiului de redacţie. Redactorul şef şi secretarul de redacţie se aleg de către Consiliul Director. Redactorul şef participă la întălnirile Consiliului Director dar nu are drept de vot. Membrii Comitetului de redacţie sunt propuşi de redactorul şef şi sunt aprobaţi de Consiliul Director. Calitatea de membru al Comitetului de redacţie este validată la 4 ani de către membrii Consiliului Director. La propunerea Consiliului Director se pot introduce/retrage membri.

3. Activitatea publicistică a SRD poate fi realizată prin orice alte mijloace publicistice (inclusiv broşuri informative şi documentare).

 

CAPITOLUL VII

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII. CLAUZE FINALE

1. Asociaţia îşi încetează activitatea:

• în cazul imposibilităţii realizării scopului şi obiectivelor prevăzute în acest statut;

• prin hotărârea Adunării Generale;

• în caz de insolvabilitate a Asociaţiei; şi

• în alte cazuri prevăzute de lege.

2. În cazul dizolvării Asociaţiei, se procedează la lichidarea acesteia conform normelor legale în vigoare. Activul va fi destinat să acopere pasivul Asociaţiei. Fondurile ce depăşesc pasivul vor fi utilizate conform hotărârii Adunării Generale.

3. Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

4. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

5. Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile legislaţiei aplicabile.

6. Legea aplicabilă acestui act constitutiv este legea română.

7. Acest Statut nu va putea fi modificat decât în baza unei hotărâri a Adunării Generale a membrilor SRD, în condiţiile de mai sus.

Cursuri și manifestari naționale și internaționale​

Accesează

Informații utile​

Accesează

Diplome CND 2023

Accesează