Cursuri si manifestari nationale si internationale

Arhiva Societatii Romane de Dermatologie

 

STATUT S.R.D. (vechi) 

 DISPOZITII GENERALE

Societatea Romana de Dermatologie (SRD) este o asociatie profesionala si stiintifica a medicilor dermatovenerologi din Romania.SRD este o organizatie de tip asociativ, ne-guvernamentala, apolitica, autonoma, fara scop lucrativ sau patrimonial, constituita pe baza dreptului de libera asociere, în conformitate cu Legea nr. 21/1924 si Dcrt. 31/1954, reunind prin adeziune benevola profesionisti din domeniul dermato-venerologiei.Societatea poate reuni persoane fizice si juridice din tara si strainatate, agenti economici, societati profesionale si este deschisa tuturor celor care adera la activitatea acesteia, indiferent de nationalitate, convingeri politice sau religioase si respecta conditiile stabilite prin prezentul statut.SRD este continuatoarea Societatii Romane de Dermatologie si Sifiligrafie fondata în anul 1928 precum si a Societatii de Dermatologie, constituita în anul 1959, afiliata U.S.S.M.-ului, în prezent cu denumirea de Asociatia Medicala Romana (AMR).

 
CAPITOLUL I
DENUMIREA , SEDIUL SI DURATA SOCIETATII
 

Art. 1 Prezenta asociatie profesional-stiintifica poarta denumirea de SOCIETATEA ROMANA DE DERMATOLOGIE. Art. 2 Sediul principal al societatii se stabileste în Bucuresti sector 1, strada Ionel Perlea nr. 10. 
Sediul poate fi schimbat în orice localitate pe baza hotararii Adunarii Generale a membrilor sai. Art. 3 Societatea poate sa deschida filiale, reprezentante, sucursale, birouri pe teritoriul tarii si în strainatate, cu respectarea legislatiei statelor respective si a legilor romane. 
Societatea are dreptul de a se afilia la asociatii similare din strainatate. Art. 4 Durata societatii este nelimitata si îsi începe activitatea la data înscrierii ei în registrul persoanelor juridice. 

 
CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTIVELE SOCIETATII
 

Art. 5 Scopul SRD consta în dezvoltarea dermatologiei si venerologiei care se realizeaza prin: 
promovarea cercetarii stiintifice în domeniul patologiei cutanate si veneriene; 
colaborarea cu institutele de învatamant superior medical si din domenii înrudite, în vederea formarii si perfectionarii unor specialisti cu o înalta pregatire profesionala; 
contributii în vederea perfectionarii, modernizarii si reformei asistentei medicale în domeniul dermatovenerologiei; 
ridicarea nivelululi profesional si stiintific al membrilor sai; 
colaborarea cu alte institutii profesional-stiintifice, institute de cercetare, din tara si strainatate, în scopul asigurarii sanatatii publice si prevenirii bolilor transmisibile; 
stabilirea unui cod de etica si deontologie profesionala si asigurarea respectarii acestuia de catre membrii sai; 
elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale si neguvernamentale în probleme de ordin general; 
ridicarea prestigiului, reprezentarea, sustinerea si promovarea intereselor profesionale stintifice precum si protejarea activitatilor tuturor membrilor societatii, atat pe plan intern cat si international. Art. 5 Pentru realizarea scopului propus, SRD îsi desfasoara urmatoarele obiective de activitate: 
organizeaza în tara congrese nationale, conferinte, consfatuiri, simpozioane si participa prin delegatii sai la congresele internationale si la orice alte manifestari stiintifice; 
organizeaza sedinte de comunicari si referate stiintifice si publica lucrari în revistele de specialitate; 
organizeaza împreuna cu sectoarele de resort cursuri de specializare sau perfectionare sau studii documentare în tara si strainatate; 
obtine si acorda burse în tara si strainatate; 
acorda premii si distinctii pentru activitate profesional-stiintifica deosebita; 
se afiliaza la organizatii internationale de profil si colaboreaza cu societati similare din alte tari; 
editeaza, publica si difuzeaza prin mijloace proprii sau pe baza de colaborare: carti, reviste, lucrari de specialitate, materiale publicitare, documentatii, traduceri din si în limba romana etc. 
activitatea publicistica se realizeaza în special prin revista romana de dermatologie denumita "Dermato-venerologie" 
colaboreaza cu Ministerul Sanatatii în activitatea de ocrotire a sanatatii în domeniul specialitatii dermatovenerologice precum si cu oricare alte institutii de cercetare stiintifica, învatamant superior etc. Art. 6 SRD are autonomie fata de orice alta organizatie la care adera. Societatea are auto-administrare si organizare independenta a activitatii sale. Art. 7 SRD va putea sa înfiinteze unitati cu activitati economice în profil(exemplu: cabinete), cu respectarea dispozitiilor art. 40 din Legea nr. 21 / 1924 privind persoanele juridice.

CAPITOLUL III
COMPONENTA SOCIETATII
 

Art. 8 SRD este constituita din: •membri titulari •membri asociati •membri onorifici Art. 9 Calitatea de membri titulari o dobandesc persoanele cu pregatire universitara ca: medici, chimisti, farmacisti, psihologi etc. care activeaza direct în domeniul dermatologiei si / sau venerologiei, adera la statutul prezent si contribuie la realizarea scopului si obiectivelor SRD. 
Membri asociati sunt persoanele cu pregatire universitara din alte specialitati precum si studenti care menifesta interes pentru activitatea asociatiei. 
Membri onorifici pot fi personalitati profesionale si stiintifice din tara si strainatate care au contribuit si contribuie la dezvoltarea domeniului dermatovenerologic sau sprijina, inclusiv material, realizarea scopului si obiectivelor societatii. Art. 10 Calitatea de membru onorific se dobandeste la recomandarea a cel putin doi membri titulari cu aprobarea Comitetului de Conducere si a Adunarii Generale. 
Calitatea de membru titular sau asociat se dobandeste prin aprobarea cererii de adeziune de catre Comitetul de Conducere si prin achitarea unei taxe de înscriere stabilita de Adunarea Generala a SRD. Art. 11 Membrii SRD au urmatoarele drepturi: 
•sa participe activ la realizarea scopului si obiectivelor SRD; 
•sa fie numit sau ales în organele de conducere, administratie si de control ale SRD; 
•sa fie desemnati si alesi în organele de control si diferite comisii în domeniile de specialitate; 
•de a avea acces la mijloacele de informare ale SRD 
•sa participe la toate manifestarile SRD si sa fie sprijiniti material în acest scop; 
•sa publice lucrari în revistele de specialitate si alte publicatii în domeniu; 
•sa-si exprime în mod liber opinia privind activitatea SRD. Art. 12 Membrii SRD au urmatoarele obligatii: 
•sa participe activ la îndeplinirea scopului si obiectivelor SRD; 
•sa respecte prevederile prezentului statut 
•sa respecte etica si deontologia medicala; 
•sa se preocupe constant de perfectionarea competentei profesionale si stiintifice; 
•sa achite cu regularitate si în termenul stabilit cotizatia anuala. Art. 13 Calitatea de membru al SRD este personala si inalienabila. Art. 14 Încetarea calitatii de membru al SRD se produce în urmatoarele conditii: 
•la cerere 
•prin excludere Art. 15 Masura excluderii se ia fata de membrii care: 
•nu respecta conditiile statutare, regulamentele de ordine interioara si disciplina sau prin comportamentul lor prejudiciaza în orice fel activitatile si scopul SRD. În acest caz excluderea se ia prin hotararea Comitetului de Conducere cu votul a 2/3 din numarul acestuiea si confirmarea Adunarii Generale; 
prin neachitarea cotizatiei anuale la termenul stabilit.

 
CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI FUNCTIONAREA
 

Art. 16 Pentru coordonarea SRD si realizarea scopului propus precum si pentru administrarea patrimoniului sau se constituie urmatoarele organe de conducere: 
•Adunarea Generala 
•Comitetul de Conducere Art. 17 Adunarea Generala este organul suprem de conducere si se compune din toti membrii SRD. Art. 18 Adunarea Generala se întruneste în sesiune ordinara pentru a decide asupra întregii activitati. 
Adunarea Generala are loc o data pe an, în ultima zi a Conferintei Nationale Anuale si, ori de cate ori este necesar, aceasta se poate întruni în sesiune extraordinara. Art. 19 Adunarea Generala îndeplineste urmatoarele atributiuni: 
•examineaza si aproba planul de activitate si bugetul SRD pe anul expirat; 
•aproba planul de activitarte si bugetul pe anul urmator; 
•decide cu privire la structura organizatorica a SRD, înfiintarea de filiale, sucursale etc; 
•aproba darea de seama a Comitetului de Conducere si raportul Comisiei de Cenzori; 
•confirma sau infirma masurile luate de Comitetul de Conducere privind cheltuielile SRD precum si destinatia fondurilor; 
•alege Comitetul de Conducere si Comisia de Cenzori pe o perioada de 4 ani; stabileste atributiunile acestora, •controleaza activitatea lor, revoca mandatul membrilor Comitetului de Conducere si Comisiei de Cenzori; 
•face propuneri de completare sau modificare a prevederilor prezentului statut; 
•valideaza salariile personaluli angajat si indemnizatiile personalului cu atributii de conducere (daca este cazul); 
•valideaza primirea si excluderea de membri; 
•stabileste taxa de înscriere si cotizatia anuala pentru membrii SRD; 
•confera calitatea de membru onorific al SRD; 
•îndeplineste orice alte atributii stabilire prin lege. Art. 20 Adunarea Generala a membrilor SRD se convoaca în scris cu cel putin 30 zile înainte de întrunirea acesteia. Este legal constituita cu participarea a cel putin 2/3 din numarul total de membri componenti. 
Adunarea Generala adopta hotarari prin vot, cu cel putin jumatate plus unu din numarul de membri prezenti. Art. 21 Adunarea Generala extraordinara se convoaca ori de cate ori este necesar, la cererea Comitetului de Conducere, a Presedintelui, a Comisiei de Cenzori sau la cererea a cel putin 30% din numarul membrilor componenti ai SRD. Art. 22 Adunarea Generala extraordinara sau extraordinara are loc de regula la sediul SRD sau în oricare loc stabilit de Presedintele acesteia. Art. 23 Comitetul de Conducere este organul operativ de conducere si este constituit din 25 de membri alesi din cadrul membrilor SRD pe o perioada de 4 ani. Art. 24 Cu acordul Adunarii Generale, pentru atingerea scopului SRD se pot organiza pe plan zonal filiale (judetene, orasenesti) în functie de numarul de membri si de necesitatile locale. Art. 25 Comitetul de Conducere este constituit din: 
•Presedinte 
•Vicepresedinti 
•Secretar 
•Director Executiv 
•membrii
Art. 26. Comitetul de Conducere are urmatoarele atributiuni: 
•coordoneaza activitatea curenta a SRD; 
•întocmeste planul anual de activitati precum si proiectul si planul de buget al SRD si le supune spre aprobare Adunarii Generale; 
•stabileste atributiile si salariile personalului angajat, recompense, indemnizatii pentru functiile de conducere în limita fondurilor aprobate; 
•stabileste si aproba colaborarea cu ministere, persoane fizice sau juridice din tara si strainatate; 
•aproba împuterniciri speciale; 
•aproba primirea si excluderea de membri în conditiile prezentului statut; 
•raspunde în fata Adunarii Generale pentru activitatea desfasurata; 
•propune Comisia de Cenzori pentru controlul activitatii financiar-contabile a SRD; 
•exercita orice alte atributii prevazute de lege în vederea realizarii scopurilor si obiectivelor stabilite prin prezentul statut.
Art. 27 Comitetul de Conducere este ales pe o perioada de 4 ani de catre Adunarea Generala întrunita în prezenta a cel putin 2 / 3 din membrii componenti. Alegerea Comitetului de Conducere se face de catre Adunarea Generala la ermenul stabilit sau în conditiile stabilite de prezentul statut. Alegerea membrilor în Comitetul de Conducere se face prin vot uninominal. Se stabileste pentru fiecare candidat numarul de voturi primite urmand a fi desemnati alesi candidatii situati pe primele 25 de locuri. Art. 28 Comitetul de Conducere se întruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la initiativa Presedintelui iar în absenta acestuia a Vicepresedintelui ori a Directoruli Executiv. Art. 29 Presedintele Comitetului de Conducere reprezinta si angajeaza SRD în raporturile cu tertii, persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate. Art. 30 Comitetul de Conducere ia decizii care sunt obligatorii pentru buna desfasurare a activitatii SRD si care se consemneaza de catre Secretarul acesteia într-un registru special cu procese verbale semnate de Presedinte, Directorul Executiv si Secretarul SRD. Art. 31 Pentru alegerea membrilor Comitetului de Conducere de catre Adunarea Generala acestia trebuie sa •îndeplineasca urmatoarele conditii: 
•sa participe activ la toate obiectivele societatii 
•sa nu fie membru în conducerea vreunei organizatii, asociatii, fundatii etc. cu interese contrare scopului prezentei societati.
Art 32 Directorul Executiv al SRD asigura: 
•gestionarea activitatii curente; 
•elaborarea strategiei de folosire a fondurilor conform normelor legale 
•elaborarea raportului anual privind desfasurarea activitatii filialelor si supunerii acestuia spre aprobarea Comitetului de Conducere; 
•elaboreaza si supune spre aprobare regulamentul de organizare si functionare al SRD catre Comitetul de Conducere si Adunarea Generala; 
•întocmeste statul de functiuni al personalului salariat si îl supune spre aprobare Comitetului de Conducere; 
•asigura operativ colaborarea cu institutiile, organizatiile si persoanele fizice si juridice; 
•angajeaza si desface contractul de munca al personalului; 
•rezolva orice alte atributiuni date în competenta sa de catre Comitetul de Conducere.
Art. 33 Pentru desfasurarea continua si în bune conditiuni a activitatii, Presedintele poate sa dea mandate pe o perioada limitata unuia dintre Vicepresedinti sau Directorului Executiv cu precizarea în scris a sferei de activitate, durata si limitele acestui mandat. 

 
CAPITOLUL V
CONTROLUL GESTIUNII
 

Art. 34 În activitatea sa Comitetul de Conducere si membrii SRD sunt ajutati de o Comisie de Cenzori, ca organ de controlo financiar cu atributii de verificare a actelor de gestiune. 
Ea este compusa din trei membri SRD numiti pe o perioada de 4 ani de catre Adunarea Generala. Cel putin unul dintre ei trebuie sa aiba pregatire de specialitate.Comisia de Cenzori întocmeste informari trimestriale catre Comitetul de Conducere si un raport anual catre Adunarea Generala a SRD. 
Comitetul de Conducere poate sesiza Comisia de Cenzori si solicita sprijinul acesteia ori de cate ori se constata nereguli în gestiunea SRD. 

 
CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL SOCIETATII ROMANE DE DERMATOLOGIE
 

Art. 35 Patrimoniul initial al SRD va fi constituit din suma de 2000000 (doua milioane lei). 
Patrimoniul sau va fi compus din toate fondurile fixe si banesti consemnate în evidentele contabile si de gestiune ale SRD. El va fi structurat si evidentiat sub forma activului si pasivului SRD anual la 31 decembrie în bilantul contabil si fondul de gestiune (cu venituri si cheltuieli) conform normativelor legale. Art. 36 Patrimoniul SRD va fi constituit din: 
•donatii, legate testamentare, colecte etc; 
•sponsorizari; 
•cotizatia pentru obtinerea calitatii de membru al SRD; 
•taxe provenind din organizarea de manifestari cu caracter stiintific si de specialitate; 
•venituri provenind din actiuni editoriale; 
•credite si împrumuturi; 
•venituri din eventualele activitati economice proprii desfasurate în conditiile Art. 40 din legea nr. 21/1924; 
•orice alte venituri sporadice sau permanente provenite din activitatile întreprinse de SRD. Art. 37 Toate beneficiile rezultate din activitatile SRD vor fi destinate scopului ei si nu vor putea creea profit membrilor sai. Art. 38 Patrimoniul SRD nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii ale membrilor acestuia. Art. 39 Exercitiul economico-financiar al SRD începe la 1 ianuarie al fiecarui an si se încheie la 31 decembrie. 
Primul exercitiu financiar va începe la data înregistrarii SRD în registrul persoanelor juridice. Art. 40 Evidenta contabila si bilantul contabil se încheie anual, proiectul de buget se întocmeste de Comitetul de Conducere si se aproba de Adunarea Generala a SRD.  ACTIVITATEA PUBLICISTICA Art. 41 Aceasta se realizeaza în special prin editarea revistei romane de dermatologie condusa de un colegiu de redactie constituit din redactorul sef, secretarul de redactie si din membri ai colegiului de redactie. Redactorul sef si secretarul de redactie fac parte din Comitetul de Conducere al SRD. 
Activitatea publicistica a SRD poate fi realizata prin orice alte mijloace publicistice (brosuri informative, documentare etc). 

 
CAPITOLUL VII
ÎNCETAREA ACTIVITATII. DIZOLVAREA SOCIETATII
 

Art. 42 SRD îsi înceteaza activitatea: 
•în cazul imposibilitatii realizarii scopului si obiectivelor prevazute în prezentul statut; 
•prin hotararea Adunarii Generale a SRD, cu voturile a cel putin 2/3 din numarul membrilor componenti; 
•în caz de insolvabilitate a SRD. Art. 43 În cazul dizolvarii SRD se procedeaza la lichidarea acesteia conform normelor legale în vigoare. Activul va fi destinat sa acopere pasivul societatii. Fondurile ce depasesc pasivul vor fi utilizate conform hotararii Adunarii Generale. 

 
CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE
 

Art. 44 Statutul SRD poate fi modificat sau completat cu respectarea prevederilor Legii 21/1924 si a conditiilor de forma si publicitate prevazute de legislatia în vigoare. Art. 45 În termen de 3 luni de la înscrierea SRD în registrul persoanelor juridice se va elabora regulamentul de organizare si functionare al SRD care va fi adus la cunostinta membrilor acesteia dupa adoptarea de catre Adunarea Generala. Art. 46 Prezentul statut a fost întocmit în 6 exemplare sub forma autentica si la care a fost anexata lista membrilor fondatori precum si actul de constituire ce face parte integranta din prezentul statut.

 

În urma votului liber exprimat în data de 25 octombrie 2013 pentru alegerea Preşedintelui Viitor, vă informăm că a fost ales Prof. Dr. Călin Giurcăneanu pentru  un mandat de 4 ani în perioada 2016-2020.

Reamintim  şi pe această cale că, conform statutului (art. 11) au drept  de a alege şi de a fi aleşi doar cei care au achitat taxa de membru al SRD până la data de 31 mai al fiecărui an.

Cei care plătesc ulterior îşi recapătă toate drepturile mai puţin dreptul de a alege şi de a fi ales.

 
 
Prof. Dr. Calin Giurcaneanu
               Scrisoare de intentie
               CV
               Declaratie de interese
Prof. Dr. Rodica Cosgarea
               Scrisoare de intentie
               CV
               Declaratie de interese
Prof. Dr. George-Sorin Tiplica
              Scrisoare de intentie
               CV
               Declaratie de interese
Prof. Dr. Alexandru Tataru
               Scrisoare de intentie
               CV
               Declaratie de interese
 

Subcategorii